Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244

تاثير تراشه هاي خرده آسفالت بر روي خصوصيات قير و مخلوط هاي آسفالتي گرم

24 مرداد 1400

 


قیر


آسفالت


محدوديت منابع و مصالح سنگي مرغوب و قير، حل معضلات زيست محيطي ناشي از توليد تراشه هاي خرده آسفالت و فوايد اقتصادي سبب بهره برداري مجدد از مصالح موجود در صنعت روسازي شده است. روش بازيافت گرم مخلوط هاي آسفالتي، يکي از روشهاي مناسب براي ترميم، بهسازي و بازسازي روسازي هاي آسفالتي است در اين روش رويه هاي آسفالتي که دچار خرابي و فرسودگي شده اند از سطح راه تراشيده شده ودر ترکيب مخلوط هاي آسفالتي جديد استفاده مي شوند. بنابراين لازم است براي تشخيص عملکرد مناسب مخلوط هاي آسفالتي حاوي تراشهاي خرده آسفالت تحقيقات بيشتري انجام شود. با توجه به اين که قير موجود در تراشه هاي خرده آسفالت، در طي مدت اجرا و همچنين مدت خدمت دهي، به دليل واکنش با اکسيژن هوا به تدريج فرسوده و سخت مي شوند، بنابراين بررسي قير ترکيبي (قير تراشه هاي خرده آسفالت و قير جديد) مخلوط هاي آسفالتي حاوي تراشهاي خرده آسفالت ضروري و مهم است.
در اين پژوهش خصوصيات قيرمخلوط هاي آسفالتي گرم حاوي درصدهاي مختلف تراشه هاي خرده آسفالت (0، 25، 50، 75، 100 درصد)، پس از عمل بازيابي با آزمايش هايي نظير درجه نفوذ، نقطه نرمي، خاصيت انگمي و کند رواني مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين از آزمايش هايي نظير مارشال و مقاومت کششي غير مستقيم جهت بررسي مخلوط هاي آسفالتي استفاده شده است.
نتايج آزمايش هاي انجام شده نشان دادند قير موجود در تراشه هاي خرده آسفالت نسبت به قير اوليه اي که در تهيه مخلوط هاي آسفالتي بکار رفته است، به طور قابل ملاحظه اي سخت شده است. همچنين قير مخلوط هاي آسفالتي بدون تراشه هاي خرده آسفالت در هنگام ساخت نسبت به قير اوليه مورد استفاده سخت شده است. با توجه به نتايج آزمايش هاي انجام شده مشخص شد كه افزايش تراشه هاي خرده آسفالت به مخلوط هاي آسفالتي موجب سختي قير جديد مورد استفاده در تهيه مخلوط ها مي شوند و در مخلوط هايي که حاوي درصد بيشتري از تراشه هاي خرده آسفالت هستند، خصوصيات قير ترکيبي ( قير خرده آسفالت و قير جديد) مشابه خصوصيات قير تراشه هاي خرده آسفالت مورد استفاده است. همچنين با افزايش مقدار تراشه هاي خرده آسفالت در مخلوط هاي آسفالتي، استحکام مارشال و مقاومت کششي غير مستقيم مخلوط هاي آسفالتي افزايش مي يابد.