Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
آمونیاک

آمونیاک

آمونیاک

فرمول شیمیایی  آمونیاک NH3، در هوای شهرها و مجاورت توالت‌ها وجود دارد. در طبیعت از تجزیهٔ مواد آلی ازت دار همچون اوره ادرا به‌دست می‌آید.

رومی های  باستان آومونیوم کلرید را به عنوان پول و سپرده استفاده می‌کردند.

آن‌ها سنگ آمونیوم را از مکانی به نام پرستشگاه ژوپیتر یا همان لیبی جدید جمع‌آوری می‌کردند.

اما آمونیاک به شکل نمک  آمونیاک نخستین بار توسط جابر ابن حیان در قرن ۸ شناخته شد.

برچسب‌ها: