Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
پیکنومتر یا Pycnometer

پیکنومتر یا Pycnometer

پیکنومتر :

پیکنومتر آزمایشگاهی وسیله ای آزمایشگاهی برای اندازه گیری چگالی مایعات با دقت بالا است.

پیکنومتر آزمایشگاهی چیست؟

یک روش سریع و آسان جهت تعیین چگالی مایعات در آزمایشگاه، استفاده از وسیله ای به نام پیکنومتر است.

پیکنومتر وسیله ای شبیه به بالن ژوژه و از جنس شیشه است.

به منظور خروج حباب های هوا از داخل پیکنومتر آزمایشگاهی، لوله ای مویین در وسط درپوش شیشه ای و شیاردار آن تعبیه شده است.

پیکنومتر دستگاهی است که به کمک مایعی استاندارد مانند آب مقطر و با استفاده از تعادل تحلیلی می توان چگالی هر مایعی را با دقت بالا محاسبه کرد. حجم پیکنومترها روی بدنه آنها درج شده است.

روش تعیین چگالی مایع بوسیله پیکنومتر آزمایشگاهی :

به منظور اندازه گیری چگالی یک مایع، نیاز به اندازه گیری جرم و حجم مایع مورد نظر را داریم

که از تقسیم جرم بر حجم آن، چگالی محاسبه می شود.

ابتدا جرم پیکنومتر خالی و سپس پیکنومتر حاوی آب مقطر اندازه گیری می شود.

دقت شود درپوش به درستی بسته شده و آب اضافه از آن خارج شود تا دقت کار حفظ شود.

اختلاف جرم این دو عدد همان جرم آب مقطر است. چگالی آب مقطر با تغییر دما تغییر می کند

و نیاز است که از پیش چگالی آب در دمای کاری به کمک هندبوک های موجود تعیین شود. طبق رابطه زیر حجم آب یا پیکنومتر آزمایشگاهی بدست می آید.

برچسب‌ها: