Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
پیکنومتر مخروطی و استوانه ای مخصوص قیر

پیکنومتر مخروطی و استوانه ای مخصوص قیر

پیکنومتر قیر


همگام آزما


آزمایش تعیین وزن مخصوص قیر

روشهای مختلفی برای تعیین وزن مخصوص قیر مجود دارد که مبنای همه این روشها قانون ارشمیدس میباشد.

طبق تعریف وزن مخصوص قیر عبارت است از :
نسبت وزن حجم معینی از قیر به وزن آب هم حجم آندر درجه حرارت معین.

روشهای موجود برای تعین وزن مخصوص قیر عبارت است از:
۱:روش بوته نیکلی

۲:روش پیکنومتر


وسایل آزمایش تعیین وزن مخصوص قیر:
۱:پیکنومتر

۲:دماسنج

۳:ترازوی دقیق

۴:حمام آب گرم

۵:قیر(حدود ۶۰ گرم)

هدف از این آزمایش تعیین وزن مخصوص قیر در دمای مشخص میباشد.

سایر مشخصات:

* چگالی سنج مخروطی قیر ۲۵ میلی لیتر

* چگالی سنج استوانه ای ۲۴ میلی لیتر