Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
ست کامل آزمایش هیدرومتری

ست کامل آزمایش هیدرومتری

آزمایش هیدرومتری بخشی از آزمایش دانه بندی است،که جهت تعیین اندازه خاک های بسیار ریزدانه که از الک شماره 200 عبور میکنند انجام میشود.
این آزمایش بر اساس هیدرومتری بر پایه تفاوت در سرعته ته نشین شدن ذرات خاک بنا شده است.

مبنای آزمایش هیدرومتری بر این اساس استوار است که ذرات برزگتر و سنگینتر خاک در اب مقطر از ذرات ریزتر و سبکتر خاک سریعتر سقوط میکنند.آزمایش تقریبی است زیرا بسیاری از ذرات ریز خاک کروی نیستند بلکه غالبا شکل ورقه ای دارند.بنابراین آزمایش هیدرومتری از قطر یک کره معادل برای مشخص کردن اندازه ذرات استفاده میکند،در حالیکه آزمایش دانه بندی اندازه چشمه الک مربعی را جهت اینکار ملاک قرار می دهند.آزمایش هیدرومتری بر پایه تهنشینی دانه های خاک در آب است وقتی نمونه خاک در آب کاملا هم زده می شوند،دانه های معلق بر حسب شکل اندازه و وزن با سرعت های مختلف تهنشین می شوند برای سهولت فرض میشود که تمام دانه های خاک کروی هستند و سرعت ته نشینی آنها طبق استوکس بیان میشود،در ازمایشگاه آزمایش هیدرومتری در یک استوانه تهنشینی با 40گرم نمونه خاک رد شده از الک 200 و خشک شده در کوره صورت میگیرد.مخلوط توسط همزن ،مخلوط شده و با اضافه کردن اب مقطر حجم ان به 1000cc افزایش میابد. یک چگالی سنج را که در آزمایش هیدرومتری از آن استفاده می شود باید مشخصات زیر را بدست آوریم.

باید ببینیم که هیدرومتری در محلولی که با استفاده از هگزا متافسفات سدیم تهیه کرده ایم در چه درجه ای قرار می گیرد،زیرا هیدرومتر ها جهت آب مقطر طراحی شده اند.لازم است بفهمیم اگر هیدرومتر را در محلول یاد شده قرار دهیم چه درجه ای نمایانگر صفر می باشد.


مشخصات :

* شامل 6  عدد مزور 1000 cc داراي درب لاستيکي
* هيدرومتر خاک (چگالي سنج ) H151 0.995-1.038 : 0.001 Sp Gr
* بشر پيرکس 250ml
* هگزا متا فسفات سديم
* ميکسر تمام استيل با دور 10000 rpm داراي پره ، پيمانه و سپر ضد پاشش
* ترمومتر ديجيتال با دقت 1/0 درجه