Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
تست مقاومت به گسترش شعله فوم

تست مقاومت به گسترش شعله فوم

تست مقاومت به گسترش شعله فوم

همگام آزما این دستگاه برای مصالح به کار رفته در ساختمان به خصوص آن هایی که از پلیمر ساخته شده اند، مقاومت در برابر شعله آتش و همچنین گسترش ندادن آتش و خود اطفا بودن پارامتر بسیار مهم و حیاتی ارائه میدهد.
لذا در فوم های پلی استایرن یا بالوک های سقفی به کار رفته در ساختمان، آزمون و تست مقاومت به گسترش شعله یا آتش بسیار مهم و حیاتی می باشد.

بلوک های سقفی ساختست مقاومت به گسترش شعله فوم

 

همگام آزما این دستگاه برای مصالح به کار رفته در ساختمان به خصوص آن هایی که از پلیمر ساخته شده اند، مقاومت در برابر شعله آتش و همچنین گسترش ندادن آتش و خود اطفا بودن پارامتر بسیار مهم و حیاتی ارائه میدهد.

لذا در فوم های پلی استایرن یا بالوک های سقفی به کار رفته در ساختمان، آزمون و تست مقاومت به گسترش شعله یا آتش بسیار مهم و حیاتی می باشد.

 

بلوک های سقفی ساخته شده از فوم پلی استایرن (EPS)، باید قادر باشد تا وقتی در برابر شعله قرار می گیرند شعله آتش را در خود گسترش ندهند و پس از مدتی کوتاه خاموش شوند. 

اگر فوم بلوک سقفی و ... در تست گسترش شعله آتش رد شد، یعنی مقدار گسترش شعله آتش بیش از 150 میلیمتر بود، دلایل متعددی می تواند داشته باشد.

 

دستگاه تست شعله دارای ویژگی های زیر میباشد:

 

* دارای ابعاد مشخص و حجم مشخص داخلی مطابق استاندارد ملی 4-7271

* بسته بودن جلوی پایین دستگاه و در محلی که اپراتور با آن کار می کند

* متحرک بودن فیکسچر نگهدارنده آزمونه، به طوری که با ذوب شدن و جمع شدن نمونه بتوان آن را به شعله نزدیک کرد.

* توری مشبک قرار گرفته شده در کف دستگاه

* صفحه قرار گرفته شده زیر نمونه

* فشار گاز پروپان در شعله که باید بین 10 الی 50 کیلوپاسکال باشدته شده از فوم پلی استایرن (EPS)، باید قادر باشد تا وقتی در برابر شعله قرار می گیرند شعله آتش را در خود گسترش ندهند و پس از مدتی کوتاه خاموش شوند.
اگر فوم بلوک سقفی و ... در تست گسترش شعله آتش رد شد، یعنی مقدار گسترش شعله آتش بیش از 150 میلیمتر بود، دلایل متعددی می تواند داشته باشد.

دستگاه تست شعله دارای ویژگی های زیر میباشد:

* دارای ابعاد مشخص و حجم مشخص داخلی مطابق استاندارد ملی 4-7271
* بسته بودن جلوی پایین دستگاه و در محلی که اپراتور با آن کار می کند
* متحرک بودن فیکسچر نگهدارنده آزمونه، به طوری که با ذوب شدن و جمع شدن نمونه بتوان آن را به شعله نزدیک کرد.
* توری مشبک قرار گرفته شده در کف دستگاه
* صفحه قرار گرفته شده زیر نمونه
* فشار گاز پروپان در شعله که باید بین 10 الی 50 کیلوپاسکال باشد