Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
فریم ITS  همگام آزما

فریم ITS همگام آزما

برای انجام آزمایش کششی غیر مستقیم آسفالت استفاده میشود.

نتایج بدست آماده از آزمایش :

* مقاومت کششی آسفالت
* تغییر شکل جانبی
* پیش بینی ظهور ترک در آسفالت

ابعاد 210*165*160 میلیمتر
وزن 6کیلوگرم