Top
ایمیل :
hamgamazma@gmail.com
تلفن :
09937788244
دستگاه اسلامپ بتن

دستگاه اسلامپ بتن

همگام آزما در ساخت اسلامپ ازاستانداردهای ISIRI 3203-2 برای اجرای سنجش اسلامپ بتن استفاده کرده است.
اسلامپ بتن؛معیاری برای بررسی جریان‌پذیری یا روانی بتن تازه پیش از استفاده در محل مورد نیاز است. با کمک سنجش اسلامپ می‌توان روانی و کارایی بتن تازه را در آزمایشگاه یا در محل ساخت سازه‌های بتنی مورد ارزیابی قرار داد.
مراحل سنجش با اسلامپ بتن :
* تمیزکاری بتن
* آماده سازی و جانمایی قالب
* ریختن نمونه بتن تازه
* تراکم نمونه
* تمیز کاری روی قالب و صفحه پایه
* بیرون کشیدن قالب
* بررسی کیفیت اولیه نمونه
* اندازه گیری اسلامپ
* ثبت عدد اسلامپ
انواع اسلامپ بتن :
* اسلامپ ریزشی
* اسلامپ برشی
* اسلامپ صفر
* اسلامپ واقعی

 

برای خرید آنلاین کلیک کنید.

دستگاه اسلامپ بتن